loader
logo

Podmínky používání

Tyto webové stránky jsou provozovány sdružením "The uPlexa Project" (v českém překladu budeme používat termín "Projekt uPlexa"), což je dobrovolné sdružení jednotlivců, kteří uskutečňují projekt uPlexa. Zobrazením a používáním těchto webových stránek stvrzujete svůj souhlas s těmito Podmínkami používání ("PP"). Důkladně si tyto podmínky prostudujte a pokud s jakýmkoli ujednáním nebudete souhlasit, zdržte se používání těchto webových stránek. Projekt uPlexa si vyhrazuje právo měnit PP těchto webových stránek bez předchozího upozornění. Budete-li po takovéto změně pokračovat v používání těchto webových stránek, stvrzujete tím svůj závazek řídit se novou verzí PP. Je-li pro vás jakákoli ze změn PP nepřijatelná, musíte ukončit své používání těchto webových stránek. V textu těchto PP termíny "Projekt uPlexa" a "my" označují sdružení "The uPlexa Project", zatímco termíny "uživatel" a "vy" označují jednotlivé návštěvníky těchto webových stránek. Termín "uPlexa" označuje digitální měnu, kterou lze používat prostřednictvím softwaru poskytovaného na těchto webových stránkách.

Weby a služby

Nezaručujeme, že přístup a používání těchto webových stránek a jakýchkoli služeb bude nepřerušovaný a bezchybný, a Projekt uPlexa nenese žádnou odpovědnost za nepřítomnost jakéhokoli funkčního prvku ani za nedostupnost svých webových stránek a služeb. Webové stránky a jejich funkční prvky mohou být kdykoli rozšiřovány, omezovány a upravovány Projektem uPlexa za účelem pokrývání potřeb svých uživatelů nebo z technických či jiných důvodů, a to bez předchozího upozornění a zcela bez odůvodnění. Rovněž můžeme na základě vlastního uvážení kdykoli dočasně nebo trvale přerušit poskytování libovolných či všech webových stránek, a to bez předchozího upozornění. Za účelem přistupování k obsahu nebo funkčním prvkům webových stránek a jejich služeb může být zapotřebí vylepšení nebo aktualizace hardwaru či softwaru počítačového vybavení uživatelů. Projekt uPlexa nenese žádnou odpovědnost za jakékoli selhání přístupu k webovým stránkám a k jakýmkoli jejich službám, a to bez ohledu na skutečnost, zda je příčinou uživatelský systém, internetová síť nebo libovolná jiná příčina.

Nezletilé osoby

Neposkytujeme informace ani služby nezletilým osobám. Pokud jste dosud nedosáhli 18 let věku, můžete tento web používat pouze při aktivní účasti rodiče, opatrovníka nebo jiné dohlížející dospělé osoby.

Vyloučení investičního poradenství

Tyto webové stránky neposkytují individuální ani specializované právní, daňové, finanční či investiční služby. Protože situace každého jedince je jedinečná, musí být před učiněním každého závažného finančního rozhodnutí konzultován kvalifikovaný profesionál. uPlexa má být prostředek směny a proto nic na těchto webových stránkách nelze považovat za investiční poradenství ani výzvu ke koupi, držení, investování, vlastnění či používání uPlexa.

Omezení obsahu

Nezaručujeme přesnost, úplnost ani kvalitu informací poskytovaných na těchto webových stránkách. Tyto informace jsou poskytovány "TAKOVÉ, JAKÉ JSOU" a "TAKOVÉ, JAKÉ BYLY K DISPOZICI" a uživatel je smí používat pouze na své vlastní nebezpečí. Zdrojem těchto informací mohou být nezávislé osoby a Projekt uPlexa Project nenese odpovědnost za případné chyby, vynechání a nepřesnosti obsahu webových stránek. Informace poskytované na tomto webu nejsou úplné ani vhodné pro každého jednotlivce. Některé z informací jsou relevantní pouze v určitých regionech a nemusejí být platné či v souladu s platnými zákony, předpisy či dalšími právními požadavky v jiných zemích. Vy nesete plnou odpovědnost za určení, zda, jak a v jaké míře váš zamýšlený účel použití informací a služeb je technicky a právně proveditelný v regionech, kde je zamýšlíte používat. Doporučujeme vám veškeré informace ověřovat před jejich použitím pro osobní, finanční nebo obchodní účely. Dále platí, že mínění a názory vyjádřené na těchto webových stránkách jsou výlučným osobním názorem autora (autorů) dotyčného textu a neodrážejí mínění Projektu uPlexa. Obsah webových stránek a služby můžeme kdykoli bez předchozího upozornění a udání důvodu upravovat. Projekt uPlexa nemá povinnost informovat vás o případných opravách ani změnách obsahu webových stránek.

Vlastnická práva a licence

Tyto webové stránky a jejich obsah je chráněn autorským právem, ochrannými známkami a dalšími hmotněprávními předpisy. Podrobnosti naleznete v sekci Autorská práva.

Obsah pocházející od nezávislých osob

Veškerá dobrozdání, názory, doporučení, nabídky produktů a služeb a jiné informace a obsah zpřístupněné na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím nezávislými osobami ("Obsah pocházející od nezávislých osob") patří výlučně jejich příslušným původcům a nikoli Projektu uPlexa. Projekt uPlexa nezaručuje přesnost, úplnost, spolehlivost ani užitečnost Obsahu pocházejícího od nezávislých osob. Uživatel nese výlučnou odpovědnost za posouzení Obsahu pocházejícího od nezávislých osob. Projekt uPlexa nenese odpovědnost za žádné škody ani ztráty způsobené jakýmkoli používáním Obsahu pocházejícího od nezávislých osob uživatelem.

Materiály publikované uživateli

Vložením nebo publikováním libovolného materiálu na těchto webových stránkách včetně diskuzních fór (a) udělujete Projektu uPlexa celosvětové bezplatné nevýlučné oprávnění k umožnění upravování vašich materiálu a k jejich zobrazování Projektem uPlexa na jeho vlastních webových stránkách a zpřístupnění uživatelům pro účely a za podmínek těchto PP, (b) zavazujete se, že odškodníte a že budete chránit před škodou Projekt uPlexa a jeho uživatele v souvislosti s libovolnými nároky či požadavky vznesenými nezávislou osobou v přímém či nepřímém důsledku použití vašich materiálů, a (c) zaručujete, že máte přímé či nepřímé oprávnění k publikaci materiálů, že jsou tyto materiály přesné, že použití materiálů na webových stránkách Projektu uPlexa neporušuje žádné zákony a že materiály nezpůsobí žádnou fyzickou újmu žádné osobě. Projekt uPlexa je oprávněn používat vaše jméno v souvislosti s vámi publikovanými materiály.

Počítačové viry a malware

Projekt uPlexa činí řadu preventivních opatření k zajištění dostupnosti souborů ke stažení prostřednictvím svých webových stránek a k ochraně před manipulací s těmito soubory. V případech, kdy je to vhodné, poskytuje koncovým uživatelům kontrolní součty SHA, které umožňují potvrdit stažení správného souboru. Nicméně Projekt uPlexa nezaručuje, že soubory dostupné ke stažení prostřednictvím těchto webových stránek nebudou obsahovat počítačové viry nebo jiný kód, který může mít nežádoucí nebo destruktivní účinky. Nesete odpovědnost za implementaci postupů a kontrol postačujících k pokrytí vašich individuálních požadavků na integritu, bezpečnost a přesnost vstupních a výstupních dat a za udržování prostředků pro rekonstrukci ztracených dat mimo naše webové stránky. Téměř ve všech případech lze doporučit kontrolu stažených souborů kontrolním součtem SHA. V případě pochybností proveďte vlastní kompilaci softwaru uPlexa ze zdrojového kódu.

Sponzoři a inzerenti nejsou doporučováni

Třebaže máme zájem o navazování partnerství s kvalitními podniky, neneseme odpovědnost za tvrzení ani za vyjádření činěná sponzory a inzerenty. Projekt uPlexa nepřezkoumává, nepotvrzuje ani nedoporučuje produkty ani služby žádné ze společností uvedených na webových stránkách. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v důsledku nevhodného použití osobních údajů ani dat, které poskytnete určitému sponzorovi či inzerentovi.

V zájmu pohodlí uživatelů webové stránky a služby Projektu uPlexa mohou uvádět odkazy na jiné weby a prostředky. Protože takovéto weby a prostředky nepřezkoumáváme ani neovládáme, Projekt uPlexa nenese žádnou odpovědnost za žádný obsah, produkty ani informace na takovýchto webech a v takovýchto prostředích. Uvedení jakýchkoli odkazů nelze vykládat jako doporučení, shdružení, schválení, přidružení ani sponzorský vztah Projektu uPlexa s odkazovanými weby či prostředky ani s jejich provozovateli či vlastníky. Při použití odkazu je možné, že budete přesměrováni mimo naše webové stránky. Pro používání nebo šíření informací dostupných na webových stránkách nezávislých osob mohou být stanovena určitá omezení, jež se mohou odlišovat od těchto PP.

Oblasti chráněné heslem

Některé oblasti webu Projektu uPlexa ("Oblasti chráněné heslem"), zejména diskuzní fórum uPlexa, jsou chráněny heslem a jsou k dispozici pouze uživatelům, kteří absolvovali registraci pro diskuzní fórum uPlexa. Registrace po uživatelích požaduje úplné absolvování procesu registrace. Projekt uPlexa si vyhrazuje právo libovolnému uživateli zamítnout nebo zrušit registraci nebo přístup k oblastem chráněným heslem. Projekt uPlexa činí vhodná opatření k zajištění bezpečnosti oblastí chráněných heslem, avšak nemůže zaručit naprostou bezpečnost informací a komunikace v těchto oblastech chráněných heslem. Uživatelé odpovídají za zajišťování bezpečnosti hesla, které si určili, a neprodleně nás musejí upozornit na své podezření na porušení bezpečnosti svého hesla či účtu nebo na neoprávněné použití svého hesla či účtu. Doplňkové zabezpečení účtu je k dispozici prostřednictvím autentizace GPG. Všem uživatelům libovolné z heslem chráněných oblastí doporučujeme využitítéto vrstvy ochrany. Projekt uPlexa nenese odpovědnost za žádné ztráty ani jinou právní odpovědnost vzniklou v důsledku použití uživatelského hesla neoprávněnou osobou.

Zakázané jednání

Níže uvedené činnosti jsou přísně zakázány:

  • Obtěžující zasílání nevyžádaných zpráv, reklam, nabídek a politické propagace
  • Osobní útoky nebo poškozování kterýchkoli členů, moderátorů nebo moderátorů diskuzních fór
  • Vkládání příspěvků s nezákonným nebo podvodným záměrem (platí i pro odkazy)
  • Vkládání osobních údajů (o sobě nebo o libovolné jiné osobě)
  • Podvody typu phishing
  • Vkládání materiálů obsahujících počítačové viry nebo jiný zlomyslný či destruktivní kód
  • Vkládání urážlivého obsahu včetně nadávek, oplzlostí, rasistických výroků a pornografie
  • Vkládání libovolných urážlivých materiálů a materiálů porušujících práva libovolné osoby

Ochrana soukromí

Tyto webové stránky mohou shromažďovat osobní údaje některých uživatelů. Protože Projekt uPlexa respektuje soukromí svých uživatelů a jejich osobní údaje, formuloval Zásady ochrany soukromí k ochraně vašich osobních údajů.

Komunikace

Navštívíte-li naše webové stránky nebo pošlete-li nám e-mail, budeme na vaši komunikaci reagovat prostřednictvím e-mailu. Veškeré smlouvy, oznámení a komunikace, které vám zašleme e-mailem, budou splňovat veškeré zákonné požadavky písemného doručení. Projekt uPlexa získává oprávnění předat veškeré e-mailové zprávy zaslané uživatelem nebo libovolný problematický materiál, kvůli splnění požadavků platných předpisů nebo k ochraně práv nebo majetku Projektu uPlexa, svých zákazníků, dodavatelů a uživatelů.

Vyloučení finančních služeb uPlexa

Tyto webové stránky nepřechovávají, neprodávají, nekupují, neodesílají ani nepřijímají platební jednotky uPlexa. Veškeré činnosti související s vlastnictvím a přenosem měnových jednotek uPlexa se provádějí v decentralizované síti uPlexa a tyto webové stránky nejsou aktivním účastníkem této sítě.

Vyloučení odpovědnosti za ztráty uPlexa

Projekt uPlexa nenese odpovědnost za žádné škody, nároky ani ztráty vzniklé v důsledku používání měny uPlexa včetně činností, nečinnosti nebo událostí souvisejících s nezávislými osobami, bezečnostními problémy během používání libovolného softwaru nebo služby související s měnou uPlexa, technických závad během používání libovolného softwaru nebo služby související s měnou uPlexa, problémů se softwarem nebo poškozením dat během používání softwaru nebo služeb souvisejících s měnou uPlexa nebo uživatelských chyb během používání libovolného softwaru nebo služby související s měnou uPlexa.

VYLOUČENÍ ZÁRUK

PROJEKT UPLEXA ODMÍTÁ VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ A IMPLICITNÍ ZÁRUKY, ZAJIŠTĚNÍ A PODMÍNKY JAKÉHOKOLI TYPU VČETNĚ NAPŘÍKLAD IMPLICITNÍCH ZÁRUK A PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV, S OHLEDEM NA POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK A JEJICH SLUŽEB NEBO PŘESNOSTI, ÚPLNOSTI, VČASNOSTI A AKTUÁLNOSTI JEJICH OBSAHU, A TO LIBOVOLNÝM ZPŮSOBEM A PRO LIVOVOLNÝ ÚČEL.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ŠKODY

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PROJEKT UPLEXA NEPONESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, PŘÍPADNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S NESCHOPNOSTÍ POUŽÍVAT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO LIBOVOLNOU Z JEJICH SLUŽEB ČI LIBOVOLNÝ JEJICH OBSAH, ANI V SOUVISLOST ZE ZTRÁTOU DAT, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYL PROJEKT UPLEXA UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD, A BEZ OHLEDU NA SKUTEČNOST, ZDA JSOU PŘÍSLUŠNÉ NÁROKY VZNÁŠENÉ NA ZÁKLADĚ SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ, OBČANSKOPRÁVNÍHO SPORU, NEDBALOSTI, ODPOVĚDNOSTI ZA PRODUKT, PŘESNĚ VYMEZENÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO NA ZÁKLADĚ JINÉHO PRINCIPU.

VYLOUČENÍ OMEZENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

PROTOŽE URČITÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK ANI VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, V TĚCHTO JURISDIKCÝCH JE ODPOVĚDNOST PROJEKTU UPLEXA OMEZENA V NEJVĚTŠÍM ROZSAHU, KTERÝ UMOŽŇUJÍ PLATNÉ ZÁKONY.

Obecné ujednání

Tyto PP a veškeré platné Podmínky používání služeb představují kompletní smlouvu uzavřenou mezi vámi a Projektem uPlexa, jež určuje přístup uživatele k webovým stránkám a jejich službám včetně jejich používání, a nahrazují veškeré předchozí dohody upravující tyto záležitosti. PP se řídí zákony Jihoafrické republiky bez újmy na principech konfliktu juristikcí. Každý uživatel tímto souhlasí s převedením sporů do nevýlučné jurisdikce soudů Western Cape, Jihoafrická republika. Neuplatnění libovolných práv nebo vynucení libovolného ujednání těchto PP ze strany uživatele nebo ze strany Projektu uPlexa nelze vykládat jako zřeknutí se příslušných práv nebo ujednání. Pokud libovolné z ujednání těchto PP shledá soud příslušné jurisdikce jako neplatné nebo nevynutitelné, soud poskytne rozhodnutí ve smyslu záměru míněného dotyčným ujednáním v maximální dostupné míře, a ostatní juednání těchto PP zůstanou v plné platnosti. Vůli Projektu uPlexa i vůli každého uživatele vyhovuje skutečnost, že tyto PP a veškeré platné Podmínky používání služeb byly připraveny v anglickém jazyce.